2021-03-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PPK

 

Znak sprawy: ZP.272.1.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: Wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż rozstrzygnął postępowanie z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.  2019 ze zm.), przeprowadzonego w oparciu art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. Z 2018 r. poz 2215 ze zm.) w trybie zapytania ofertowego z dnia 18 lutego 2021 r. na zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę oferenta:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Biuro Programów Emerytalno-Oszczędnościowych

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Ofertę wybrano na podstawie kryteriów oceny (najwyższa ilość punktów), określonych w zapytaniu ofertowym, która spełniała wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Nazwa firmy

Wartość punktowa

TFI PZU S.A.

95

PKO TFI S.A.

35

 

W wyniku przeprowadzonej analizy Zamawiający odrzucił ofertę Nationale Nederlanden PTE z powodu złożenia oferty w sposób niezgodny z określonym w zapytaniu ofertowym.

 

PAŃSTWOWY  POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

w Białymstoku

 Waldemar Kulesza

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się