2021-02-24

Zapytanie ofertowe na zarządzanie i prowadzenie PPK

Białystok, 18 luty 2021 r.

 

Znak sprawy: ZP.272.1.2021

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

 

 

Działając z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.  2019 ze zm.), w oparciu art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. Z 2018 r. poz 2215 ze zm.) (dalej: Ustawa PPK), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zwraca się z zapytaniem ofertowym.

 

 

 I.          Zamawiający:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A
15-161 Białystok
NIP: 966-05-91-182

e-mail: sekretariat@psse.bialystok.pl

II.         Przedmiot zamówienia:

1.     Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej: PPK) pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w Ustawie PPK.

2.       Kod CPV: 66131100-8 (Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe).

3.     Na dzień 17 lutego 2021r. liczba zatrudnionych pracowników wynosi 69 osób, w następującej strukturze wiekowej:

< 30 lat

11

31 – 39 lat

31

40 – 49 lat

18

50 – 55 lat

9

 

III.          Termin realizacji zamówienia:

1.     Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 19 marca 2021 r. na okres 4 lat.

2.     Zrealizowanie postanowień zawartych w rozdziale V niniejszego zapytania ofertowego „Inne istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 26 marca 2021 r.

3.     Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 10 kwietnia 2021 r. na czas nieoznaczony.

 

 

IV.         Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający:

1.     Wymogi prawne, do których zobligowane są instytucje finansowe zarządzające PPK (warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju).

2.     Warunek doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi w okresie minimum 20 lat przed dniem składani ofert (warunek ten uzna się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 30 Pracowniczych Planów Kapitałowych).

Oferty Wykonawców, niespełniających obu ww. warunków będą podlegać odrzuceniu.

V.          Inne istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w Ustawie PPK.

1.          Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:

a.     przeprowadzenie spotkania informacyjnego na temat PPK wśród pracowników,

b.     przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,

c.     inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę opisać je w pkt III formularza ofertowego).

2.     Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK, w tym:

a.     opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu wdrożenia PPK,

b.     opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej PPK zarówno dla pracowników jak i Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie edytowalnym),

c.     zapewnienie wsparcia prawnego, w tym zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPK,

d.     przedłożenie wzoru umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, spełniającej wymogi Ustawy PPK.

3.     Podanie wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.

4.     Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku oferenta lub przejęcia go przez inny podmiot.

5.     Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników Zamawiającego.

6.     Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:

a.     wyznaczenie koordynatora dla bieżącego wsparcia i kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania PPK u Zamawiającego,

b.     zapewnienie i udostępnienie odpowiednich narzędzi, w tym umożliwiających komunikowanie się na odległość lub on-line (platformy internetowe, oprogramowania itp.) dla bieżącej obsługi uczestników PPK ze strony Zamawiającego, a także zapewnienie Zamawiającemu stałego wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,

c.     zapewnienie i udostępnienie aplikacji dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.

VI.         Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.     Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium

Waga

Maksymalna

wartość punktowa

Średnia opłata za zarządzanie PPK (O)

30%

30

Średnia opłata za osiągnięty wynik (W)

30%

30

Efektywność w zarządzaniu aktywami (E)

30%

30

Dodatkowa ocena (D)

10%

10

 

2.     Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.

 

3.     Sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawiono poniżej:

Kryterium oceny

Maksymalna

wartość punktowa

Średnia opłata za zarządzanie PPK (O)

Średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym w rozdziale II pkt 1 – rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodne z art. 49 pkt 1 i 2 Ustawy PPK – do 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

O = najniższa średnia opłata zamówienia z pośród złożonych ofert / średnia opłata ocenianej oferty x 30pkt

30

Średnia opłata za osiągnięty wynik (W)

Średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym w rozdziale II pkt 2 – rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodne z art. 49 pkt 3 Ustawy PPK – do 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

W = najniższa średnia opłata zamówienia z pośród złożonych ofert / średnia opłata ocenianej oferty x 30pkt

30

Efektywność w zarządzaniu aktywami (E)

Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 20 lat podana w Formularzu ofertowym w rozdziale I pkt 6.

E = średnia ważona stopa zwrotu oferty ocenianej / najwyższa średnia ważona stopa zwrotu ze złożonych ofert x 30pkt.

30

Dodatkowa ocena (D)

1.     Zwolnienie z opłaty za zarządzanie (w Formularzu ofertowym w rozdziale II pkt 1 należy wskazać daty obowiązywania zwolnienia) – oferta o najdłuższym czasie zwolnienia otrzyma 1pkt.

2.     Zwolnienie z opłaty za osiągnięty wynik (w Formularzu ofertowym w rozdziale II pkt 2 należy wskazać daty obowiązywania zwolnienia) – oferta o najdłuższym czasie zwolnienia otrzyma 1pkt.

3.     Zwolnienie z opłat pozostałych obciążających Aktywa Subfunduszu (w Formularzu ofertowym w rozdziale II pkt 3 lit. a należy wskazać daty obowiązywania zwolnienia) – oferta o najdłuższym czasie zwolnienia otrzyma 1pkt.

4.     Zwolnienie z opłat obciążających pracownika (w Formularzu ofertowym w rozdziale II pkt 3 lit. b należy wskazać daty obowiązywania zwolnienia) – oferta o najdłuższym czasie zwolnienia otrzyma 2pkt.

5.     Zwolnienie z opłat pozostałych (w Formularzu ofertowym w rozdziale II pkt 3 lit. c należy wskazać daty obowiązywania zwolnienia) – oferta o najdłuższym czasie zwolnienia otrzyma 1pkt.

6.     Liczba podpisanych umów o zarządzanie i prowadzenie PPK (w Formularzu ofertowym w rozdziale I pkt 3 należy wskazać liczbę podpisanych umów na dzień 1 stycznia 2021 r.) – oferta z najwyższą liczbą otrzyma 1pkt.

7.     Wartość zarządzanych aktywów PPK (w Formularzu ofertowym w rozdziale I pkt 4 należy wskazać liczbę podpisanych umów na dzień 1 stycznia 2021 r.) – oferta z najwyższą wartością otrzyma 1pkt.

8.     Dodatkowe benefity dla pracowników (w Formularzu ofertowym w rozdziale III należy wskazać dodatkowe korzyści. Załączyć dokumenty ze szczególnym opisem) – oferta z najwyższą liczbą otrzyma 2pkt.

10

 

4.     Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

S = O + W + E + D

gdzie:

S - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

O - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Średnia opłata za zarządzanie PPK”,

W - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Średnia opłata za osiągnięty wynik”,

E - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Efektywność w zarządzaniu aktywami”,

D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Dodatkowa ocena”.

VII.          Sposób przygotowania ofert:

1.     Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz podpisana przez upoważnioną osobę (jeżeli upoważnienie nie wynika z wpisu w KRS lub CEiDG, należy przedłożyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby do podpisania oferty).

2.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej i zaadresowanej kopercie, opatrzonej dopiskiem: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.

3.     W przypadku ofert elektronicznych podpisany Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy zeskanować. Zeskanowane dokumenty należy spakować, nazwać zgodnie z pkt 2 niniejszego rozdziału i zakodować indywidualnym hasłem.

VIII.          Termin i miejsce składania ofert:

1.       Oferty należy składać w terminie 26 lutego 2021 r.

2.       Oferty można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A
15-161 Białystok

bądź pocztą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej: sekretariat@psse.bialystok.pl

IX.          Informacje dodatkowe:

1.       Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 10 kwietnia 2021 r.

2.       Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, do negocjacji warunków oraz negocjacji warunków i zapisów umowy o zarządzanie PPK jak również umowy na prowadzenie PPK.

X.         Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku z siedzibą przy ul. Warszawskiej 57A, 15-062 Białystok, tel. centrala: (85) 73 25 236, adres e-mail: sekretariat@psse.bialystok.pl, strona internetowa: www.psse.bialystok.pl.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: w dniach i godzinach pracy jednostki, pokój 102 (I piętro), pod nr tel.: 85 7222 036 lub adresem e-mail: iod@psse.bialystok.pl.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP.272.1.2021 prowadzonym w formie zapytania ofertowego (ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) (dalej: PzP).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 260 ustawy Pzp.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO).

8. W przypadku uznania, że Pani/Pana prawa zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą poddane profilowaniu.

 

Załącznik:

Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 - OFERTA

 

 

PAŃSTWOWY  POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

w Białymstoku

Waldemar Kulesza

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się