2019-11-26

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego na potrzeby PSSE w Białymstoku

Znak sprawy: ZP.26.2.2019                                                                                                 Białystok, 14 listopada 2019r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz pakietem ubezpieczeniowym na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

 

1.    Dane Zamawiającego:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

ul. Warszawska 57A

15-062 Białystok

NIP: 966-05-91-182

e-mail: sekretariat@psse.bialystok.pl

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

 

3.    Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

·         Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 z homologacją

·         Silnik benzynowy

·         Pojemność silnika: min. 1350 cm3

·         Moc maksymalna silnika: min. 125 KM

·         Maksymalny moment obrotowy: min. 200 Nm

·         Spalanie maks.: 6,0L/100 km (WLTP)

·         Norma emisji spalin min.: EURO 6

·         Emisja CO2 maks.: 160g/km

·         Pojemność bagażnika: min. 300L

·         Wysokość min.: 1450

·         Długość min.: 4350

·         Rozstaw osi min.: 2650

·         Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa

·         Przyspieszenie maks.: 9,5s

·         Typ nadwozia: hatchback 5-drzwiowe

·         Liczba miejsc: 5

·         Prędkość maks.: min. 200 km/h

·         Gwarancja bez limitu km: min. 2 lata

·         Gwarancja perforacyjna: min. 12 lat

·         Polisa ubezpieczeniowa (OC, AC, NW, Assistance)

·         Lakier: metalizowany lub brylantowy

·         Wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego

·         Wyposażony w ABS

·         Wyposażony w Immobiliser

·         Wyposażony w system stabilizacji toru jazdy

·         Wyposażony we wspomaganie ruszania na pochyłościach

·         Wyposażony w centralny zamek z pilotem + zapasowy kluczyk

·         Wyposażony w poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtynowe

·         Wyposażony w system przypominania o zapięciu pasów

·         Wyposażony w przednie i tylne światła przeciwmgłowe

·         Wyposażony w czujniki parkowania przednie i tylne

·         Wyposażony w regulację ustawienia fotela

·         Wyposażony w kierownicę wielofunkcyjną

·         Wyposażony w dodatkowy komplet opon (4 szt.) – zimowe ogumienie

·         Wyposażony w felgi stalowe o przekątnej min. 16”

·         Wyposażony w pełnowymiarowe koło dojazdowe

·         Wyposażony w tempomat

·         Wyposażony w system multimedialny o średnicy min. 6”

·         Wyposażony w port Bluetooth

·         Wyposażony w min. 1 gniazdo USB

·         Wyposażony w komputer pokładowy

·         Wyposażony w światła do jazdy dziennej w technologii LED

·         Wyposażony w automatyczny włącznik świateł

·         Wyposażony w elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

·         Wyposażony w elektrycznie sterowane lusterka boczne podgrzewane

·         Wyposażony w czujnik deszczu

·         Wyposażony w klimatyzację elektroniczną 2-strefową

·         Wyposażony w system monitorujący ciśnienie w oponach

·         Wyposażony w światłoczułe lusterko wewnętrzne

·         Wyposażony w nawiewy powietrza na drugi rząd siedzeń

·         Wyposażony w klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

·         Wyposażony w podłokietnik przedni

·         Tylna kanapa dzielona 40/60

·         Dywaniki, dywanik ochronny w bagażniku

·         Wyposażony w trójkąt odblaskowy, gaśnicę, podnośnik, klucz do kół

 

4.   Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:

1. Samochód osobowy będący przedmiotem zamówienia zostanie:

1) odebrany przez Zamawiającego z siedziby (salonu) Wykonawcy (o ile siedziba Wykonawcy znajduje się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego),

2) dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, jeżeli siedziba Wykonawcy znajduje się w odległości większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 3 dni wcześniej o planowanym terminie odbioru samochodu. Odbiór odbędzie się w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00).

3. Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt „przegląd zerowy”, co będzie potwierdzone w książce przeglądów serwisowych.

4. Odbiór samochodu zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem poprawności działania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

5. Za termin dostawy samochodu Zamawiający uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeńprotokołu odbioru samochodu.

 

5.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji (odbioru) przedmiotu zamówienia: do końca 2019 roku.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

6.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1) posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi prawidłowo zrealizować zamówienia,

3)znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

4) posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

2. Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt. 1 ppkt 1-3 za spełnione, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Natomiast warunek wymieniony w pkt 1 ppkt 4 Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz (stanowiący załącznik nr 3), w którym wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy samochodów osobowych o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto (każda) i udokumentuje je przedkładając rekomendacje (poświadczenie należytego wykonywania usługi) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

 

7.  Warunki płatności:

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

2. Wykonawca wystawi fakturę na następującego płatnika: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok, NIP: 966-05-91-182.

3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w złotych polskich.

 

8.  Opis sposobu przygotowania oferty i obliczania ceny:

1. Kompletna oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony i podpisane:

1) formularz ofertowy - załącznik nr 1,

2) oświadczenie - załącznik nr 2,

3) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat - załącznik nr 3,

4) klauzulę informacyjną – załącznik nr 4.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być:

1) podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,

2) scalone w sposób trwały, z kolejno ponumerowanymi i parafowanymi stronami.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (zł) i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszelkie podatki, opłaty, cła itp.

6. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

9.  Kryterium oceny oferty:

Cena – 100%

 

10. Zawiadomienie o wynikach postępowania:

1. Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego.

2. Zamawiający po opublikowaniu wyników postępowania na stronie internetowej skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru przedmiotu zamówienia.

 

11. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 22.11.2019 r. (do godz. 15:00) w zamkniętej kopercie (uniemożliwiającej odczytanie zawartości oferty)osobiście (sekretariat – pokój 211) lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok.

 

12. Dodatkowe informacje:

1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Magdalena Zawadzka, tel. 85 7 222 036, e-mail: zp@psse.bialystok.pl

2. Zamawiający oświadcza, że wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści niniejszego zapytania ofertowego będą umieszczane na stronie BIP Zamawiającego, tj. www.pssebialystok.bip.gov.pl (w zakładce „Zamówienia publiczne”).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się