2019-11-26

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego na potrzeby PSSE w Białymstoku

Znak sprawy: ZP.26.2.2019                                                                                                 Białystok, 14 listopada 2019r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz pakietem ubezpieczeniowym na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

 

1.    Dane Zamawiającego:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

ul. Warszawska 57A

15-062 Białystok

NIP: 966-05-91-182

e-mail: sekretariat@psse.bialystok.pl

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

 

3.    Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

·         Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 z homologacją

·         Silnik benzynowy

·         Pojemność silnika: min. 1350 cm3

·         Moc maksymalna silnika: min. 125 KM

·         Maksymalny moment obrotowy: min. 200 Nm

·         Spalanie maks.: 6,0L/100 km (WLTP)

·         Norma emisji spalin min.: EURO 6

·         Emisja CO2 maks.: 160g/km

·         Pojemność bagażnika: min. 300L

·         Wysokość min.: 1450

·         Długość min.: 4350

·         Rozstaw osi min.: 2650

·         Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa

·         Przyspieszenie maks.: 9,5s

·         Typ nadwozia: hatchback 5-drzwiowe

·         Liczba miejsc: 5

·         Prędkość maks.: min. 200 km/h

·         Gwarancja bez limitu km: min. 2 lata

·         Gwarancja perforacyjna: min. 12 lat

·         Polisa ubezpieczeniowa (OC, AC, NW, Assistance)

·         Lakier: metalizowany lub brylantowy

·         Wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego

·         Wyposażony w ABS

·         Wyposażony w Immobiliser

·         Wyposażony w system stabilizacji toru jazdy

·         Wyposażony we wspomaganie ruszania na pochyłościach

·         Wyposażony w centralny zamek z pilotem + zapasowy kluczyk

·         Wyposażony w poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtynowe

·         Wyposażony w system przypominania o zapięciu pasów

·         Wyposażony w przednie i tylne światła przeciwmgłowe

·         Wyposażony w czujniki parkowania przednie i tylne

·         Wyposażony w regulację ustawienia fotela

·         Wyposażony w kierownicę wielofunkcyjną

·         Wyposażony w dodatkowy komplet opon (4 szt.) – zimowe ogumienie

·         Wyposażony w felgi stalowe o przekątnej min. 16”

·         Wyposażony w pełnowymiarowe koło dojazdowe

·         Wyposażony w tempomat

·         Wyposażony w system multimedialny o średnicy min. 6”

·         Wyposażony w port Bluetooth

·         Wyposażony w min. 1 gniazdo USB

·         Wyposażony w komputer pokładowy

·         Wyposażony w światła do jazdy dziennej w technologii LED

·         Wyposażony w automatyczny włącznik świateł

·         Wyposażony w elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

·         Wyposażony w elektrycznie sterowane lusterka boczne podgrzewane

·         Wyposażony w czujnik deszczu

·         Wyposażony w klimatyzację elektroniczną 2-strefową

·         Wyposażony w system monitorujący ciśnienie w oponach

·         Wyposażony w światłoczułe lusterko wewnętrzne

·         Wyposażony w nawiewy powietrza na drugi rząd siedzeń

·         Wyposażony w klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

·         Wyposażony w podłokietnik przedni

·         Tylna kanapa dzielona 40/60

·         Dywaniki, dywanik ochronny w bagażniku

·         Wyposażony w trójkąt odblaskowy, gaśnicę, podnośnik, klucz do kół

 

4.   Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:

1. Samochód osobowy będący przedmiotem zamówienia zostanie:

1) odebrany przez Zamawiającego z siedziby (salonu) Wykonawcy (o ile siedziba Wykonawcy znajduje się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego),

2) dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, jeżeli siedziba Wykonawcy znajduje się w odległości większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 3 dni wcześniej o planowanym terminie odbioru samochodu. Odbiór odbędzie się w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00).

3. Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt „przegląd zerowy”, co będzie potwierdzone w książce przeglądów serwisowych.

4. Odbiór samochodu zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem poprawności działania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

5. Za termin dostawy samochodu Zamawiający uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeńprotokołu odbioru samochodu.

 

5.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji (odbioru) przedmiotu zamówienia: do końca 2019 roku.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

6.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1) posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi prawidłowo zrealizować zamówienia,

3)znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

4) posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

2. Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt. 1 ppkt 1-3 za spełnione, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Natomiast warunek wymieniony w pkt 1 ppkt 4 Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz (stanowiący załącznik nr 3), w którym wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy samochodów osobowych o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto (każda) i udokumentuje je przedkładając rekomendacje (poświadczenie należytego wykonywania usługi) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

 

7.  Warunki płatności:

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

2. Wykonawca wystawi fakturę na następującego płatnika: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok, NIP: 966-05-91-182.

3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w złotych polskich.

 

8.  Opis sposobu przygotowania oferty i obliczania ceny:

1. Kompletna oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony i podpisane:

1) formularz ofertowy - załącznik nr 1,

2) oświadczenie - załącznik nr 2,

3) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat - załącznik nr 3,

4) klauzulę informacyjną – załącznik nr 4.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być:

1) podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,

2) scalone w sposób trwały, z kolejno ponumerowanymi i parafowanymi stronami.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (zł) i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszelkie podatki, opłaty, cła itp.

6. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

9.  Kryterium oceny oferty:

Cena – 100%

 

10. Zawiadomienie o wynikach postępowania:

1. Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego.

2. Zamawiający po opublikowaniu wyników postępowania na stronie internetowej skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru przedmiotu zamówienia.

 

11. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 22.11.2019 r. (do godz. 15:00) w zamkniętej kopercie (uniemożliwiającej odczytanie zawartości oferty)osobiście (sekretariat – pokój 211) lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok.

 

12. Dodatkowe informacje:

1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Magdalena Zawadzka, tel. 85 7 222 036, e-mail: zp@psse.bialystok.pl

2. Zamawiający oświadcza, że wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści niniejszego zapytania ofertowego będą umieszczane na stronie BIP Zamawiającego, tj. www.pssebialystok.bip.gov.pl (w zakładce „Zamówienia publiczne”).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..