2018-10-01

Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

STATUT POWIATOWEJ  STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W  BIAŁYMSTOKU

 
§1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.

§2. Siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, zwanej dalej „Powiatową Stacją” jest miasto Białystok.

§3. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będąca podmiotem leczniczym finansowaną z budżetu państwa.

§4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku. 

§5. 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wykonuje zadania przy pomocy Powiatowej Stacji w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
 
1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny procesów nauczania i wychowania;

4) higieny wypoczynku i rekreacji;

5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz  pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

2. Do podstawowych celów Powiatowej Stacji należy w szczególności:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości    środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
    

§ 6. 1. W skład Powiatowej Stacji - podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą wchodzi:

1) Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku;

2) Sekcja Ekonomiczna; 

3) Sekcja ds. Pracowniczych i Administracyjnych;

4) Sekcja Kancelaryjna;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Samodzielne Stanowiska Pracy do spraw Informatyki;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Zamówień Publicznych; 

8)Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony  Przeciwpożarowej i spraw Obrony Cywilnej;

9) Samodzielne Stanowiska Pracy Radców Prawnych.
      

2. Szczegółową organizację oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych  określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

Załączniki

  STATUT 2017, Zarz. Wojewody.pdf 146,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się