2020-12-17

Statut 2020

STATUT

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ

W BIAŁYMSTOKU

 

 

§ 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Białymstoku, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku posiada Wojewoda Podlaski.

 

§ 3. Siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku jest miasto Białystok.

 

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

 

§ 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie.

 

§ 6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa.

 

§  7. 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wykonuje zadania przypomocy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku.

2.  Do podstawowych celów Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku należy:

1)  ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

3. Do podstawowych zadań Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku należy:

1) prowadzenie działalności działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska;

2) sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego poprzez:

a)  opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

c) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

d)  uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;

3)  sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami:

a)  higieny środowiska,

b)  higieny pracy w zakładach pracy,

c)  higieny procesów nauczania i wychowania,

d)  higieny wypoczynku i rekreacji,

e) zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych,

f) zdrowotnymi produkcji, obrotu i stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, detergentów i produktów biobójczych,

g) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

4)          inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

 

§  8. 1. W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku  wchodzi:

1.  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, w której skład wchodzą:

a)        Oddział Epidemiologii;

b)        Oddział Higieny Pracy;

c)        Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;

d)       Oddział Higieny Komunalnej;

e)        Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

f)         Sekcja Promocji Zdrowia;

g)        Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

2.      Sekcja Ekonomiczna;

3.      Sekcja ds. Pracowniczych i Administracyjnych;

4.      Sekcja Kancelaryjno-Informatyczna;

5.      Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6.      Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Systemu Jakości;

7.      Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

8.      Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Zamówień Publicznych i Inspektora Ochrony Danych.

 

2. Szczegółową organizację oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnychokreśla Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się