2018-10-03

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku podejmuje działania z urzędu lub na żądanie strony.

 

Klient lub inna strona Powiatowej Stacji posiada kilka możliwości wszczęcia sprawy:

 • poprzez dostarczenie wniosku (sprawy) na piśmie lub

przekazanie sprawy ustnie do protokołu

 • poprzez przesłanie pisma pocztą lub faksem
 • poprzez przesłanie pisma pocztą elektroniczną
 • telefonicznie, w pewnym zakresie, np. skarga, doniesienie.

 

W każdym przypadku następuje rejestracja sprawy w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją (EZD), z wyjątkiem przesyłek zawierających dane wrażliwe, rejestrowanych w systemie tradycyjnym (papierowym).

Korespondencja urzędowa wpływająca do sekretariatu Powiatowej Stacji, przekazywana jest do dekretacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który dekretuje sprawy celem załatwienia do odpowiednich komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk zgodnie z ich kompetencją. Zasady obiegu dokumentacji reguluje Instrukcja Kancelaryjna i zarządzenia wewnętrzne.

 

Sprawy załatwiane są niezwłocznie, nie później niż 1 miesiąc od złożenia przez stronę wniosku, z zachowaniem wymogów Kodeksu postępowania administracyjnego i z zachowaniem kolejności wpływu. W przypadku ewentualnych opóźnień powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia i terminie ostatecznego załatwienia jego sprawy.

 

Większość spraw podejmowanych jest z urzędu, w ramach prowadzonej przez komórki organizacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej działalności kontrolnej i postępowania pokontrolnego (administracyjnego, postępowania egzekucyjnego).

W związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń oraz innych chorób powodowanych warunkami środowiska, przeprowadza się kontrole planowane i nieplanowane. Wszystkie podmioty/obiekty podlegające nadzorowi PSSE są zewidencjonowane, a informacje o nich są na bieżąco aktualizowane.

Planowane kontrole przeprowadza się w oparciu o harmonogram stanowiący załącznik do planu zasadniczych zamierzeń stacji sanitarno-epidemiologicznej na dany rok.

Plan Zasadniczych Zamierzeń PSSE i harmonogramy kontroli na dany rok opracowywane są przez kierowników komórek organizacyjnych i zatwierdzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, po uzgodnieniu z Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, Prezydentem Miasta Białegostoku i Starostą Powiatu Białostockiego.

Harmonogramy kontroli ustala się na podstawie: przepisów prawa i wytycznych GIS lub PWIS; rodzaju prowadzonej działalności przez nadzorowane podmioty oraz sytuacji epidemiologicznej, stanu sanitarno-higienicznego i oceny ryzyka zdrowotnego.

Kontrole nieplanowane wynikają w szczególności z:

 1. poleceń uprawnionych organów;
 2. prowadzonego przez państwowego inspektora sanitarnego postępowania w związku z koniecznością podjęcia interwencji;
 3. zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży w bazie wypoczynku prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 4. zagrożenia lub podejrzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi;
 5. prowadzonego postępowania administracyjnego lub egzekucyjnego (kontrole sprawdzające);
 6. wpływających wniosków inwestora lub podmiotów rozpoczynających/zmieniających działalność;
 7. wpływających zgłoszeń zakończenia budowy i zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu.

 

Czynności kontrolnych wykonywanych w ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego dokonuje się na podstawie przepisów prawa, norm, procedur oraz instrukcji w danym obszarze nadzoru. Kontroli może dokonywać pracownik PSSE posiadający ważną legitymację służbową i upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

W przypadku kontroli przedsiębiorcy, postępuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi procedurami GIS/WSSE i wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję” oraz zasadami systemu jakości określonymi w Księdze Jakości Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. podlaskiego.

 

Szczegółowe zagadnienia poszczególnych obszarów kontroli określają formularze kontroli. Wyniki z kontroli ujmowane są w protokole kontroli, który jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez osobę kontrolującą i kontrolowaną. Jeden egzemplarz protokołu przechowywany jest w dokumentacji komórki kontrolującej, a drugi przekazany kontrolowanemu bezpośrednio po zakończeniu kontroli. Może być przesłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odebrany osobiście przez kontrolowanego.

Po zapoznaniu kontrolowanego z treścią protokołu kontroli kontrolowany ma prawo wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, przed jego podpisaniem. Kontrolowany może wnieść do protokołu kontroli zastrzeżenia także w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

 

W zakresie przeprowadzania badań i pomiarów, komórki organizacyjne wykonujące czynności kontrolne korzystają z usług kompetentnych laboratoriów (podwykonawców PSSE). Nadzór nad podwykonawcami sprawuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.

 

W przypadku stwierdzonych naruszeń wymagań higieniczno-sanitarnych pracownik wykonujący czynności kontrolne i posiadający ważne upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku ma prawo nałożyć kontrolowanemu grzywnę w postaci mandatu karnego kredytowanego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2014 r.  poz.282).

 

W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

 

Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

Państwowemu inspektorowi sanitarnemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian w technologii, dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nieuwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Państwowi inspektorzy sanitarni są uprawnieni do zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi.

 

Każdy klient lub inna strona ma prawo składania skargi na wykonywane przez pracowników PSSE działania kontrolne do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku:

 • bezpośrednio (ustnie, na piśmie) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w dniach i godzinach wyznaczonych do przyjmowania skarg i wniosków:

czwartki, w godz. 9:00 – 10:00 i 14:00 – 15:00

 

 • pisemnie, telegraficznie lub za pomocą poczty elektronicznej przekazać do PSSE;
 • wniesienie ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie Powiatowej Stacji przez upoważnionego pracownika / kierownika komórki organizacyjnej; w dni robocze, w godz. 7: 25 – 15:00
 • postępowanie wyjaśniające w obszarze danej skargi prowadzi kierownik odpowiedzialny za działania kontrolne pracownika, którego skarga dotyczy
 • zapewnia się właściwy tryb rozpatrywania skarg zgodny z kodeksem postępowania administracyjnego i procedurą systemu jakości nr PSJ-04 dotyczącą postępowania ze skargą
 • skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Komórki organizacyjne Powiatowej Stacji przyjmują do załatwienia także skargi dotyczące niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego obiektów użyteczności publicznej, obiektów produkujących żywność, obiektów obrotu żywnością, obiektów produkcji i obrotu przedmiotami użytku oraz skargi dotyczące niewłaściwych warunków zdrowotnych środowiska pracy.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się