2018-10-01

Regulamin organizacyjny 2018 r.

Regulamin organizacyjny

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, zwana dalej „Powiatową Stacją” lub „PSSE” jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, zwanego dalej „Powiatowym Inspektorem”.

 

§ 2. Powiatowa Stacjadziała na podstawie:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261 z późń. zm.);

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późń. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z  2017 r. poz. 2077 z późń. zm.);

4) Statutu;

5) niniejszego Regulaminu organizacyjnego;

6) przepisów odrębnych.

 

§ 3. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności: cele i zadania, tryb pracy, strukturę organizacyjną oraz organizację i zakresy działania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Powiatowej Stacji

 

§ 4. Głównym celem działalności Powiatowej Stacji jest:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych;

3) czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody;

4) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny procesów nauczania i wychowania;

4) higieny wypoczynku i rekreacji;

5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

6)higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

2. Wykonywanie zadań określonych w ust. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

 

Rozdział III

Zasady kierowania pracą Powiatowej Stacji

 

§ 6.1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Powiatowy Inspektor przy pomocy Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegozwanego dalej „Zastępcą Powiatowego Inspektora” i Głównego Księgowego.

2. W przypadku, gdy Powiatowy Inspektor nie pełni obowiązków służbowych zastępuje go Zastępca Powiatowego Inspektor, a zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora.

3. Kierownicy Oddziałów, Sekcji, organizują bieżącą pracę podległych im komórek organizacyjnych i ponoszą przed Powiatowym Inspektorem odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację zadań, należących do właściwości danej komórki organizacyjnej, w szczególności za:

1) organizowanie, planowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników;

2) merytoryczną prawidłowość i terminowość rozpatrywanych spraw;

3) współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi;

4) określenie zakresu czynności podległych pracowników;

5) bieżący przegląd działań, celem identyfikowania ryzyka z nimi związanego dla zapewnienia realizacji skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji;

6) przestrzeganie ustalonych procedur wewnętrznych;

7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Powiatowego Inspektora.                       

4. W czasie nieobecności kierownika, komórki organizacyjnej jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego pracownik.

5. W czasie nieobecności Głównego Księgowego, jego obowiązki wykonuje wyznaczony w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem pracownik Sekcji Ekonomicznej.

6. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy oraz pracownicy Sekcji Kancelaryjnej podlegają bezpośrednio Powiatowemu Inspektorowi.

7. Powiatowy Inspektor w zakresie posiadanych kompetencji może udzielić upoważnień do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych Zastępcy Powiatowego Inspektora oraz pracownikom Powiatowej Stacji zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych.

8. Powiatowy Inspektor może ustanawiać pełnomocników i wydawać upoważnienia pracownikom do dokonywania w jego imieniu określonych czynności prawnych i faktycznych innych niż wymienione w ust. 7, w ramach kompetencji Powiatowego Inspektora.

9. Upoważnień wymienionych w ust. 7 i 8 udziela się na piśmie, jednorazowo, na czas oznaczony lub nieoznaczony.

 

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji oraz zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

 

§ 7. W skład Powiatowej Stacji wchodzi: 

1) Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, w której tworzy się następujące   komórki    organizacyjne, które przy znakowaniu spraw używają symboli:

a) Oddział Epidemiologii „EP”,

b) Oddział Higieny Pracy „HP”,

c) Oddział Higieny Komunalnej „HK”,

d) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku „HŻ”,

e) Sekcja Promocji Zdrowia „PZ”,

f) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży „HD”,

g) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego „NZ”;

2) Sekcja Ekonomiczna „FK”;

3) Sekcja do spraw Pracowniczych i Administracyjnych „AD”;

4) Sekcja Kancelaryjna „SK”;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego „GK”;

6) Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Informatyki „INF”;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych „ZP”;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony 
     Przeciwpożarowej „BHP” i Obrony Cywilnej „OC”;

9) Samodzielne Stanowiska Pracy Radców Prawnych „RP”;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej „SJN”;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych „IOD”.

 

§ 8. Strukturę organizacyjną Powiatowej Stacji przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu.

 

§ 9.1. Współdziałanie pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji odbywa się w sposób, który zapewnia sprawność jej funkcjonowania oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość wykonywanych zadań.

2. Do wspólnych podstawowych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:

1) wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań powierzonych Powiatowemu Inspektorowi;

2) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji jako organu I instancji;

3) opracowywanieplanów pracy działalności komórki organizacyjnej na dany rokw ramach „Planu zasadniczych przedsięwzięć PSSE”;

4) prowadzenie działalności szkoleniowej pracowników Powiatowej Stacji;

5) rozpatrywanie wpływających do Powiatowej Stacji skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów udzielanych odpowiedzi;

6) realizacja ustalonej polityki jakości dla komórek organizacyjnych wykonujących czynności kontrolne;

7) udział w badaniach i pracach problemowych;

8) gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych zgodnie z obowiązującym programem badań statystycznych statystyki publicznej, sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zagadnień;

9) opracowywanie analiz i zbiorczych ocen epidemiologicznych zlecanych przez: Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Medycyny Pracy, organy administracji samorządowej;

10) realizacja ustalonej polityki jakości;

11) realizacja wymagań kontroli zarządczej;

12) udział w realizacji zadań z zakresu sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

 

§ 10. Do zadań Oddziału Epidemiologii należy:

 

1) bieżący nadzór epidemiologiczny w zakresie zapobiegania i zwalczania oraz zgłaszalności chorób zakaźnych wymienionych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2) podejmowanie działań mających na celu egzekwowanie ustawowego obowiązku zgłaszania zakażeń, zachorowań na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej albo ich podejrzenia, a także obowiązków zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

3) kontrole planowane i  nieplanowane podmiotów leczniczych w związku ze sprawowaniembieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń, w tym: kontrole w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych kontrole w obszarze postępowania z odpadami medycznymi w celu ochrony zdrowia ludzkiego;

4) nadzór nad podmiotami leczniczymi w aspekcie zapobiegania zakażeniom zakładowym i szerzeniu się czynników alarmowych, które wystąpiły w związku z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych;

5) współpraca z zespołami kontroli zakażeń szpitalnych  przy monitorowaniu ognisk zakażeń szpitalnych, czynników alarmowych oraz doskonalenie działań przeciwepidemicznych w zakresie nadzoru nad opracowywaniem ognisk przenoszonych drogą pokarmową, oddechową, kontaktową w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

6) wzmożony nadzór nad warunkami hospitalizacji osób zakażonych biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności (czynnikami alarmowymi)z uwzględnieniem zapewnienia odpowiednichpomieszczeń, warunków ogólnotechnicznych i środków ochrony osobistej dla personelu, służących zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi i innym pacjentom;

7) przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie szerzenia się zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgodnie z własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego;

8) nadzór bieżący nad zakaźnymi schorzeniami jelitowymi, krwiopochodnymi, ogniskami zatruć pokarmowych, meningokokowych i innymi bakteryjnymi zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego;

9) planowanie, dystrybucja i inwentaryzacja szczepionek oraz analiza wykonawstwa szczepień w poszczególnych rocznikach dzieci i młodzieży na podstawie sprawozdań GUS/ MZ-54;

10) sprawowanie nadzoru nad uodpornieniem populacji w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych oraz nad sposobem przekazywania i przechowywania szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS);

11) sprawowanie nadzoru nad spełnianiem przez lekarzy: informowania pacjentów o obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym; rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych; zgłaszania organom Inspekcji Sanitarnej przypadków uchylania się od obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym przez osoby prawnie do tego zobowiązane; zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych, działania informacyjne i egzekucyjne wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych prowadzące do wyegzekwowania tego obowiązku;

12) działania związane z funkcjonowaniem systemu nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą Sentinel;

13) nadzór nad zgłaszalnością osób szczepionych przeciwko wściekliźnie oraz osób ze styczności i narażonych na wściekliznę;

14) bieżąca współpraca ze służbami i inspekcjami oraz jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami;

15) współdziałanie między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta;

16) uczestnictwo w doskonaleniu planu działania PSSE na wypadek wystąpienia epidemii reagowania na wypadek pojawienia się w kraju osoby chorej na chorobę wysoce zakaźną lub zaistnienia sytuacji kryzysowych;

17) prowadzenie ewidencji podmiotów objętych nadzorem sanitarnym Oddziału Epidemiologii;

18) wprowadzanie opracowanych wywiadów do Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych;

19) prowadzenie rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

20) prowadzenie rejestru dodatnich wyników badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

21) przekazywanie właściwym podmiotom danych gromadzonych w rejestrach w formie raportów o zakażeniach i zachorowaniach oraz raportów o zgonach z powodu zakażenia i choroby zakaźnej;

22) doraźne kontrole podmiotów leczniczych w zakresie procesu zgłaszania podejrzeń i rozpoznań na choroby zakaźne;

23) wydawanie zaświadczeń o chorobach zakaźnych na żądanie klienta zewnętrznego,

24) sporządzenie i przekazywanie sprawozdań zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej.

 

§ 11. Do zadań Oddziału Higieny Pracy należy:

 

1) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu identyfikacji i oceny zagrożeń zawodowych oraz prowadzenia profilaktyki zdrowotnej pracowników w zakresie zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia: fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i wynikającymi ze sposobu wykonywania pracy;

2) zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

3) kontrola przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne do obrotu oraz użytkowników substancji i mieszanin chemicznych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin;

4) prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia lub braku podstaw do stwierdzenia chorób zawodowych;

5) kontrola przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów;

6) kontrola przestrzegania przez osoby wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z przepisów w tym Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii;

7) kontrola przestrzegania zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu środków zastępczych (dopalaczy), wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

8) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;

9) kontrola przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne określonych przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (WE);

10) promocja zdrowia w zakładach pracy.

 

§ 12. Do zadań Oddziału Higieny Komunalnej należy:

 

1) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w obiektach użyteczności publicznej;

2) nadzór nad obiektami służącymi do zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, kąpieliskami, miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli i pływalniami;

3) organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);

4) nadzór nad jakością wody: pływalniach oraz powierzchniowej: w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;

5) kontrolowanie jakości wody ciepłej w zakresie obecności bakterii Legionella sp;

6) ocena zgodności uzyskanych wyników badania próbek wody z normatywami określonymi w obowiązujących aktach prawnych;

7) wydawanie opinii w sprawie sprowadzania z zagranicy do Polski zwłok/szczątków ludzkich, wydawanie zezwoleń na wywóz za granicę i ekshumacje, prowadzenie nadzoru nad ekshumacjami zwłok/szczątków ludzkich;

8) opiniowanie warunków sanitarnych organizowanych imprez masowych;

9) kontrola utrzymania należytego stanu sanitarnego nieruchomości, środków komunikacji samochodowej publicznej oraz środków taboru kolejowego;

10) udział w opiniowaniu dokumentacji projektowej i odbiorach nowo uruchamianych obiektów i urządzeń;

11) opiniowanie uchwał rad miejskich i gminnych w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na podległym terenie;

12) realizowanie programu „Excel Woda”;

13) wydawanie opinii dotyczących spełnienia warunków sanitarnych w obiektach hotelarskich i w innych obiektach w których świadczone są usługi hotelarskie.

 

§ 13. Do zadań Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy:

 

1) zatwierdzanie zakładów żywności i żywienia oraz zakładów produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością:

a) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu, odmowie dokonania   zatwierdzenia zakładów żywności i żywienia oraz o dokonanych zmianach;

b) wydawanie zaświadczeń o zatwierdzeniu zakładów i wpisaniu ich do rejestru;

c) wpisywanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakładów żywności i żywienia oraz zakładów produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, które nie podlegają obowiązkowi zatwierdzenia oraz prowadzenie na bieżąco tego rejestru;

2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad zakładami produkcji oraz obrotu żywnością, zakładami żywienia zbiorowego, a także sprawowanie nadzoru nad zakładami produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością:

a) kontrola stanu sanitarno-technicznego: pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, socjalno-sanitarnych, otoczenia zakładów i środków transportu,

b) kontrola prawidłowości stosowania substancji dodatkowych,

c) kontrola prawidłowości stosowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

d) ocena prawidłowości mycia i dezynfekcji naczyń, sprzętu i urządzeń,

e) kontrola prawidłowości prowadzenia procesów technologicznych,

f) kontrola przestrzegania higieny osobistej personelu i stanu zdrowia personelu,

g) kontrola jakości zdrowotnej środków spożywczych, warunków przechowywania,

h) oznakowania, terminów ważności, dokumentacji potwierdzającej jakość zdrowotną

i) stosowanych surowców, półproduktów itp. oraz źródła ich pochodzenia (identyfikowalność),

j) ocena prawidłowości prowadzenia dokumentacji i zapisów dotyczących  stosowanych systemów kontroli wewnętrznej (HACCP, GHP, GMP),

k)pobieranie do badań laboratoryjnych próbek środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

l) pobieranie materiałów do oceny teoretycznej i laboratoryjnej sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego,

m) pobieranie próbek wymazów sanitarnych ze sprzętu, urządzeń i rąk pracowników do oceny czystości mikrobiologicznej;

3) prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz jego uaktualnianie;

4) dokonywanie analiz i ocen stanu sanitarnego zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz jakości zdrowotnej produkowanych i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych;

5) kontrola jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

6) nadzór nad produkcją i prawidłowością wprowadzania do obrotu kosmetyków;

7) zbieranie i przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach systemu RASFF;

8) zbieranie i przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych ( kosmetykach) w ramach systemu RAPEX;

9) organizowanie i udział w kontrolach akcyjnych.       

 

§ 14. Do zadań Sekcji Promocji Zdrowia należy:

 

1) koordynacja działalności oświatowo-zdrowotnej  poprzez inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zapoznania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad zdrowego stylu życia oraz metod zapobiegania chorobom;

2) wdrażanie, koordynacja i monitorowanie programów prozdrowotnych i interwencji nieprogramowych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym;

3) udzielanie pomocy metodycznej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom wykonującym działalność leczniczą, placówkom oświatowo-wychowawczym i innym placówkom przy realizacji zadań prozdrowotnych;

4) pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia, prowadzenie poradnictwa i instruktażu metodycznego oraz udzielanie pomocy w konstruowaniu programów prozdrowotnych;

5) udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

6) współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie realizowanych interwencji programowych i nieprogramowych;

7) przygotowywanie pomocy dydaktycznych i innych materiałów do realizacji działań  prozdrowotnych;

8) monitorowanie i ocena działalności prozdrowotnej prowadzonej przez podmioty  lecznicze i placówki nauczania i wychowania z terenu działania Powiatowej Stacji oraz  udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

 

§ 15. Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

 

1) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno- sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, w szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;

2) ocena organizacji rozkładów zajęć lekcyjnych uczniów w szkołach pod względem higienicznym;

3) ocena dostosowania mebli edukacyjnych w przedszkolach i szkołach do zasad ergonomii;

4) ocena warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach komputerowych;

5) ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin  w szkolnych pracowniach chemicznych;

6) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach;

7) wydawanie opinii potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny w obiektach nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi;

8) wydawanie decyzji potwierdzających spełnienie wymagań sanitarnych i lokalowych w żłobkach;

9) udział w opiniowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej placówek pobytu dzieci i młodzieży;

10) propagowanie bezpiecznego i higienicznego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

 

§ 16. Do zadań Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

 

1) wydawanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w tym ewentualne określanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3) opiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

4) wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

5) opiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

6) uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości  prognozy w odniesieniu dostudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

7) opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

8) uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

9) uzgadnianie odstępstw od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

10) opiniowanie projektów planów remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia;

11) opiniowanie działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia;

12) uzgadnianie dokumentacji projektowej;

13) kontrola obiektów będących w trakcie realizacji;

14) wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem  budowlanym;

15) wydawanie opinii dotyczących odstępstw od warunków technicznych;

16) wydawanie opinii o przydatności do użytkowania innych obiektów (np. apteki).

 

§ 17. Do Sekcji Ekonomicznej należy:

 

1) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników, sporządzanie kart wynagrodzeń i zasiłkowych oraz opracowywanie sprawozdań z funduszu płac;

2) obliczanie podatków od wynagrodzeń i sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych;

3)  obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich w oparciu o dokumenty (otrzymane z Sekcji ds. Pracowniczych i Administracyjnych) potwierdzające podstawę ww. naliczeń;

4) obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej, sporządzanie deklaracji miesięcznych oraz rocznych zestawień naliczonych i pobranych składek;

5) rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

6) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (tzw. Rp-7) do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych na prośbę pracownika w okresie jego zatrudnienia, przekazywanie w formie elektronicznej do Sekcji ds. pracowniczych i administracyjnych informacji o okresach składkowych i nieskładkowych pracowników z okresu  ich zatrudnienia, z którymi ustaje stosunek pracy;

7) sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym;

8) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych;

9) obsługa finansowo-księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

10) wydawanie na prośbę pracownika zaświadczeń o wynagrodzeniu do celów kredytowych i innych;

11) sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych w systemie statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ);

12) okresowe odprowadzanie dochodów budżetowych zgromadzonych na subkoncie dochodów PSSE zgodnie z przepisami prawa;

13) prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania (KP, KW, kwitariusze, bloczki mandatowe, arkusze spisu z natury, czeki NBP);

14) prowadzenie ewidencji należności publicznoprawnych i ich windykacja, w tym:

a) prowadzenie rejestru decyzji rachunkowych upomnień, kar pieniężnych, grzywien w celu przymuszenia, opłat za czynności egzekucyjne niepieniężne, należności uboczne (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia, itp.) ręcznie i za  pomocą programu EXCELL oraz rozliczanie decyzji na działy merytoryczne w układzie miesięcznym, kwartalnym i rocznym,

b) ewidencja należności budżetowych za pomocą programu dochody Budżetowe CD Serwis 2013: z zachowaniem podziałek klasyfikacji budżetowej dotyczącą dochodów budżetowych (przypisanie należności zgodnie z paragrafami 069, 057, 058, 091, 097),

c) weryfikacja poprawności danych na dokumentach z działów merytorycznych polegająca na sprawdzeniu w KRS lub CEDIK,

d) księgowanie wpłat na podstawie wyciągów bankowych oraz dekretacja wyciągów,

e) naliczanie odsetek,

f) odpisywanie należności w przypadku umorzeń oraz przesyłanie informacji o windykacji,

g) analiza kont dłużników po zaksięgowaniu wszystkich wpłat, zwrotów i odpisów,

h) wszczęcie wstępnych postępowań windykacyjnych poprzez wystawianie: wezwań do zapłaty, upomnień (dotyczą decyzji rachunkowych) a następnie tytułów wykonawczych wystawianych do egzekucji w US zgodnie z właściwością miejscową,

i) prowadzenie korespondencji z organami egzekucyjnymi w sprawie windykacji tytułów wykonawczych;

15) naliczanie na koniec roku budżetowego odpisów aktualizujących należności;

16) przedkładanie danych do sprawozdań z zakresu wykonania dochodów budżetowych za okres miesięczny, kwartalny i roczny;

17) sporządzanie sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-27;

18) inwentaryzowanie w obowiązującym okresie dochodów budżetowych w drodze potwierdzania sald i weryfikacji;

19) gromadzenie i windykacja należności publiczno-prawnych zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o finansach publicznych;

20) prowadzenie ewidencji i rejestru mandatów karnych za pomocą Portalu Usług Elektronicznych Administracji Podatkowej:

a) rozliczanie mandatów,

b) rejestr mandatów,

c) zapotrzebowanie na bloczki mandatowe,

d) wpłaty do NBP w przypadku mandatów gotówkowych,

21) współpraca z jednostką nadrzędną, NBP, US, ZUS w zakresie wykonywanych zadań;

22) przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów Powiatowej Stacji z zakresu organizacji i zarzadzania;

 

§ 18. Do zadań  Sekcji do spraw Pracowniczych i Administracyjnych  należy:

 

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Powiatowej Stacji, a w szczególności:

a) czynności związanych z nawiązaniem stosunku pracy,

b) czynności związanych z ustaniem stosunku pracy, w tym wystawianie świadectw pracy między innymina podstawie informacji o okresach składkowych i nieskładkowych pracownika z okresu jego zatrudnienia, otrzymanej w formie elektronicznej z Sekcji Ekonomicznej,

c) ewidencja i rozliczanie czasu pracy,

d) ustalanie prawa pracowników do nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, dodatków specjalnych za czynności kontrolne i innych,

e) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową pracowników,

f) prowadzenie rejestru udzielonych upoważnień w szczególności do przeprowadzania kontroli, do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, legitymacji służbowych,

g) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;

2) prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń pracowników:

a) kierowanie na szkolenia i współpraca w tym zakresie z ośrodkami przeprowadzającymi szkolenia,

b) rejestracja odbytych kursów i szkoleń, w tym szkoleń specjalizacyjnych;

3) prowadzenie spraw organizacyjnych Powiatowej Stacji, udział w opracowaniu regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i innych;

4) prowadzenie spraw w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowej Stacji;

5) prowadzenie spraw administracyjnych i gospodarczych Powiatowej Stacji;

6) konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu Powiatowej Stacji oraz zlecanie wykonywanie ich konserwacji;

7) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem samochodów służbowych będących własnością Powiatowej Stacji;

8) organizowanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników;

9) współpraca przy opracowywaniu i prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Powiatowego Inspektora;

10) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zagadnień.

                                                                                                              

§ 19. Do zadań Sekcji Kancelaryjnej należy: prowadzenie spraw w zakresie obsługi kancelaryjnej:

 

1) przyjmowanie korespondencji przychodzącej i rozdzielanie pism według dekretacji do komórek organizacyjnych zgodnie z przyjętymi regułami postępowania;

2) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zagadnień;

3) prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących, wysyłanie    korespondencji;

4) obsługa połączeń telefonicznych na liniach miejskich oraz przyjmowanie i wysyłanie faksów;

5) wykonywanie innych czynności określonych Instrukcją Kancelaryjną;

6) prowadzenie składnicy akt, a w szczególności:

a) przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji,

b) przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

c) porządkowanie przechowywanej dokumentacji,

d) udostępnianie przechowywanej dokumentacji, wycofywanie dokumentacji ze stanu składnicy akt w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,

e) poszukiwanie w dokumentacji archiwalnej informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów,

f) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,

g) przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia.

 

§ 20. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy:

 

1) koordynowanie pracy Sekcji Ekonomicznej;

2) prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w sposób zapewniający ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem;

4) organizacyjny i merytoryczny nadzór i kontrola nad pobieraniem, odprowadzaniem i poddawaniem procesowi windykacji dochodów budżetowych, zgodnie z trybem określonym w przepisach dotyczących zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych;

5) akceptacja pod względem zabezpieczenia finansowego umów zawieranych przez Powiatową Stację;

6) opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez Powiatowego Inspektora dotyczących rachunkowości, a w szczególności polityki rachunkowości, zakładowego planu kont;

7) sporządzanie dokumentacji zasad polityki rachunkowości  Powiatowej Stacji;

8) sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz GUS;

9) przeprowadzanie zgodnie z wytycznymi analizy wykonywania środków budżetowych i pozabudżetowych;

10) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

11) opracowywanie i przedkładanie Powiatowemu Inspektorowi do zatwierdzenia przygotowanych zgodnie z wytycznymi, planów finansowych, dotyczących wydatków, dochodów budżetowych;

12) obsługa informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie dysponenta III stopnia;

13) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie obsługi rachunków bankowych dysponenta III stopnia;

14) sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych oraz rocznych;

15) nadzór i koordynacja nad pracami w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji okresowych i rocznych w terminach określonych przepisami oraz rozliczanie i uzgodnienie inwentaryzacji;

16) kontrola celowości planowanych wydatków zgłaszanych do planów budżetu;

17) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym;

18) prowadzenie księgowości syntetycznej wydatków funduszu świadczeń socjalnych. 

 

§ 21. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Informatyki należy:

 

1) zarządzanie systemem informatycznym Powiatowej Stacji;

2) sprawowanie nadzoru nad siecią komputerową w Powiatowej Stacji;

3) koordynowanie spraw informatycznych, 

4) zarządzanie licencjami na oprogramowanie wykorzystywane w Powiatowej Stacji;

5) pomoc typu „helpdesk” dla pracowników;

6) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania stosowanego w Powiatowej Stacji;

7) monitoring sieci komputerowej, stacji roboczych oraz działań podjętych przez pracowników z wykorzystaniem sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu;

8)  udział w opracowywaniu dokumentacji na potrzeby postępowań przetargowych oraz komisjach przetargowych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;

9) nadzór nad tworzeniem oraz egzekwowaniem polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych;

10) administracja zasobami informatycznymi Powiatowej Stacji, w szczególności serwerami, siecią LAN, stroną internetową, Biuletynem Informacji Publicznej;

11) archiwizacja i zabezpieczenie istotnych danych elektronicznych.

 

§ 22. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw Zamówień Publicznych należy:

  

1) wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia materiałowego na potrzeby Powiatowej Stacji;

2) realizacja zamówień dotyczących naprawy, wzorcowania, legalizacji;

3) sporządzenie rocznych, zbiorczych zestawień zapotrzebowań na dostawy materiałów i usług w rozbiciu na poszczególne grupy asortymentowe dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy;

4) realizacja bieżących zamówień na sprzęt, materiały i inne zamówienia zgłaszane przez komórki organizacyjne;

5) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przygotowanie dokumentacji, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;

6) sporządzenie, gromadzenie oraz nadzór nad prawidłowością realizacji umów zawieranych z wykonawcami w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych i umów cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego;

7) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień;

8) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie powierzonych zadań;

9) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej przy współpracy innych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji.

 

§ 23.  Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej  i spraw Obrony Cywilnej należy:

 

1) wykonywanie zadań w zakresie zachowania i przestrzegania obowiązujących zasad i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  działań przeciwpożarowych;

2) prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi;

3) organizowanie szkoleń z zakresu bhp pracownikom Powiatowej Stacji, opracowywanie materiałów szkoleniowych, realizacja wstępnych szkoleń BHP, organizacja szkoleń okresowych BHP;

4) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz aktualizacja oceny ryzyka zawodowego;

5) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządzanie protokołów powypadkowych i określanie przyczyn wypadków przy pracy;

6) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;

7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz aktualizacja oceny ryzyka zawodowego;

8) koordynowanie spraw ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatowej Stacji, prowadzenie działań mających na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji;

9) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, procedur i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  działań przeciwpożarowych;

10) sporządzanie sprawozdań okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

11) zapewnienie właściwej realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w Powiatowej Stacji;

12) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Powiatowej Stacji;

13) opracowanie i aktualizacja dokumentacji formacji obrony cywilnej powołanej w Powiatowej Stacji;

14) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu obrony cywilnej;

15)udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, pism i instrukcji ogólnych dotyczących obrony cywilnej.

 

§ 24. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy:

 

1) wykonywanie zastępstwa procesowego Powiatowego Inspektora w Białymstoku przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;

2) opiniowanie pod względem formalnym i prawnym projektów decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego;

3) opiniowanie pod względem formalnym i prawnym regulaminów, zarządzeń i innych aktów prawnych wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji;

4) opiniowanie pod względem formalnym i prawnym projektów umówi innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji;

5) wydawanie opinii prawnych w sprawach rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy;

6) opiniowanie spraw związanych z umorzeniem, rozłożeniem na raty wierzytelności;

7) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień, pracownikom Powiatowej Stacji, w zakresie stosowania prawa;

8) informowanie o przepisach zawartych w obowiązujących aktach prawnych;

9) rejestracja skarg, koordynowanie ich rozpatrywania, dokumentowania i archiwizowania oryginałów spraw objętych rejestrem skarg na pracowników Powiatowej Stacji złożonych w trybie kodeksu postępowania administracyjnego;

10) przygotowywanie wniosków o ukaranie do sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;

11) organizowanie lub udział w szkoleniach dla pracowników w zakresie przepisów prawnych istotnych w działalności komórek organizacyjnych.

 

§ 25. Do zadań Samodzielnego Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru  i Kontroli Wewnętrznej należy:

 

1) sporządzanie kwartalnych sprawozdań z działalności kontrolnej komórek organizacyjnych;

2) sporządzanie sprawozdania rocznego MZ-45 o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

3) realizowanie zadań z zakresu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w działalności inspekcyjnej, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020;

4) rozpowszechnianie dokumentacji kontrolnej zatwierdzonej przez Głównego Inspektora Sanitarnego i dokumentacji systemu jakości PIS woj. podlaskiego;

5) planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością;

6) zarządzanie programem auditów wewnętrznych;

7) przygotowywanie przeglądów systemu zarządzania Powiatowej Stacji;

8) koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą w Powiatowej Stacji oraz opracowywanie i aktualizacja procedur w tym zakresie;

9) koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą w Powiatowej Stacji oraz opracowywanie i aktualizacja procedur w tym zakresie;

10) realizacja zadań z zakresu sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym na podstawie danych własnych oraz przekazanych przez inne komórki organizacyjne Powiatowej Stacji.

 

§ 26. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora Ochrony Danych należy:

 

1) przygotowanie i wprowadzenie Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,

2) informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych,

3) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów o ochronie danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,

4) przygotowywanie  do podpisania przez administratora poleceń - upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

5) prowadzenie działań zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych, szkoleń personelu uczestniczącego w procesach przetwarzaniu danych osobowych oraz powiązanych z tym audytów,

6) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej przestrzegania,

7) współpraca z organem nadzorczym, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą,

8) prowadzenie rejestru czynności,

9) sporządzanie raportów z naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych,

10) prowadzenie okresowych  przeglądów stanu zabezpieczenia danych osobowych, audytów i przedstawianie ich wyników administratorowi danych osobowych,

11) prowadzenie dokumentacji dla Administratora Danych Osobowych, w tym procedur, instrukcji, rejestrów,

12) natychmiastowe informowanie pracodawcy o fakcie zaistnienia incydentu oraz wskazanie czy dany incydent powinien być zgłoszony do organu nadzoru,

13)  przedsięwzięcie środków zmierzających do zapobieżenia powstania incydentów w przyszłości,

14) dokonywanie oceny i szacowania ryzyka celem zastosowania skutecznych metod organizacyjnych i technicznych dla właściwej ochrony danych osobowych u administratora danych osobowych, a w przypadku potrzeby oceny skutków naruszenia ochrony danych osobowych.

 

 

Rozdział V

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwienie skarg i wniosków

 

§27. 1. Powiatowy Inspektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w czwartki każdego tygodnia w godzinach 900-1000 oraz w godz. 1430-1530 w siedzibie Powiatowej Stacji.

2. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele przyjmowania są w następnym dniu roboczym.

3. Organizację przyjmowania skarg i wniosków przez Powiatowego Inspektora, w zakresie dotyczącym działań powiatowej stacji oraz jej pracowników zapewniają radcowie prawni.

 

§ 28. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy Powiatowej Stacji obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków  dotyczących niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego obiektów, podmiotów, innych spraw merytorycznych, codziennie w godzinach pracy.

2. Skargi i wnioski zgłoszone ustnie przyjmowane są do protokołu.

 

§ 29. 1. Skargi i wnioski dotyczące działań Powiatowej Stacji i jej pracowników są rejestrowane w „Rejestrze skarg Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku” prowadzonym i koordynowanym przez radców prawnych.

2. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, telefaksem, a także ustnie do protokołu.

 

§ 30. 1. Rozpatrywanie i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków należy do komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy właściwych ze względu na przedmiot sprawy, na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

2. Załatwienie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstawania oraz zawiadamiania osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

 

 

Rozdział VI

Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych

 

§ 31. 1. Powiatowy Inspektor zapewnia ochronę informacji niejawnych na terenie działania i w tym celu wykonuje czynności, realizuje zadania i obowiązki nałożone na niego ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ponosząc odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych, które są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w jednostce organizacyjnej.

2.Powiatowy Inspektor zapewnia ochronę danych osobowych na terenie działania i w tym celu wykonuje czynności, realizuje zadania i obowiązki nałożone na niego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Wszyscy pracownicy Powiatowej Stacji są obowiązani przestrzegać przepisów ww. aktów prawnych, a także wydanej na ich podstawie Polityki bezpieczeństwa, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz innych regulacji wewnętrznych.

 

 

Rozdział VII

Organizacja działalności kontrolnej

 

§ 32. 1. Kompetencje techniczne komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji wykonujących czynności kontrolne są zgodne z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17020. Wdrożony i nieustannie doskonalony System Zarządzania Powiatowej Stacji, spełnia wymagania tej normy oraz podlega weryfikacji za pomocą auditów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeglądu zarządzania.

2. Działalność wszystkich komórek organizacyjnych podlega kontroli zewnętrznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, sprawującej nadzór merytoryczny lub kontroli innych uprawnionych organów.

 

§ 33. 1. Kontrolę wewnętrzną sprawują w zakresie swoich uprawnień Powiatowy Inspektor i Zastępca Powiatowego Inspektora, kierownicy komórek organizacyjnych oraz Główny Księgowy w odniesieniu do podległych im pracowników.

2. Do obowiązków osób wymienionych w ust. 1 należy w szczególności bieżący nadzór w zakresie:

1) działalności kontrolnej, prawidłowości i terminowości załatwiania spraw, zgodnie z Kpa i obowiązującymi przepisami prawnymi, procedurami kontroli oraz wymaganiami procedur
systemu zarządzania;

2) przestrzegania dyscypliny pracy;

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 34.1. Powiatowy Inspektor nadzoruje i przechowuje dokumentację pokontrolną Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, Najwyższej Izby Kontroli i innych jednostek kontroli zewnętrznych rejestrowanych w „Książce kontroli” Powiatowej Stacji.

2. Dokumentacja wymieniona w ust. 1 przekazywana jest właściwym dla obszaru kontroli komórkom organizacyjnym lub samodzielnym stanowiskom pracy, celem wykorzystania stosownie do potrzeb wynikających z ustaleń, wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 35. 1. Prawa i obowiązki pracowników reguluje Regulamin Pracy Powiatowej Stacji.

2. Zasady obiegu dokumentów, ich gromadzenie oraz przechowywanie w Powiatowej Stacji regulują instrukcje kancelaryjno-archiwizacyjne Powiatowej Stacji.

3. Zmiana Regulaminu następuje w trybie i na zasadach określonych dla jego ustalenia i zatwierdzenia.

 


Załącznik

 do Regulaminu organizacyjnego

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU

 

ODDZIAŁ HIGIENY PRACY

 

ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII

ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ

ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA
 I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY DS. INFORMATYKI

SEKCJA PROMOCJI ZDROWIA

 

SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

 

SEKCJA ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEO

 

SEKCJA EKONOMICZNA

SEKCJA DS. PRACOWNICZYCH

I ADMINISTRACYJNYCH

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

RADCÓW PRAWNYCH

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SEKCJA KANCELARYJNA

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS.BHP
I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I OC

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI NADZORU
I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..