2021-09-14

Nabór na stanowisko młodszego asystenta / asystenta w Oddziale Epidemiologii

  OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ogłasza nabór

 

na stanowisko

młodszego asystenta / asystenta

w Oddziale Epidemiologii

 

w wymiarze pełnego etatu czasu pracy w ramach umowy o pracę na czas określony


Zakres zadań na zajmowanym stanowisku:

 • Identyfikowanie ryzyk towarzyszących wykonywanym zadaniom merytorycznym, przeciwdziałanie tym ryzykom oraz informowanie na bieżąco kierownika o występowaniu zdarzeń mających wpływ na powstanie ryzyka niewykonania zaplanowanego zadania;
 • Bieżący nadzór epidemiologiczny w zakresie zapobiegania i zwalczania oraz zgłaszalności chorób zakaźnych wymienionych w ustawie z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • Podejmowanie działań mających na celu egzekwowanie ustawowego obowiązku zgłaszania zakażeń, zachorowań na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej albo ich podejrzenia, a także obowiązków zgłaszania dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
 • Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie szerzenia się zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgodnie z własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego;
 • Nadzór bieżący nad zakaźnymi schorzeniami jelitowymi, krwiopochodnymi, ogniskami, zatruć pokarmowych, meningokokowych i innymi bakteryjnymi zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego;
 • Zapewnienie rzetelnych i wiarygodnych danych do analiz i sprawozdań statystycznych;
 • Współpraca i zapewnienie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz komunikacji z osobami z innych komórek inspekcyjnych, zaangażowanych w realizację wspólnych kontroli obiektów.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 • Wykształcenie: tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia, mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej: zdrowie publiczne, biolog , chemik i inne medyczne.
 • Wiedza z zakresu: Kodeksu postępowania administracyjnego,  ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz  obowiązujących przepisów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności związanych nadzorem sanitarnym placówek kontrolowanych.
 • Minimalny staż pracy:  1 rok na stanowisko młodszego asystenta, 3 lata na stanowisko asystenta.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych.

 

Wskazane kompetencje i umiejętności:

 • gotowość do nauki i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • sumienność, obowiązkowość, postawa etyczna,
 • bezstronność i niezależność od podmiotów kontrolowanych,
 • umiejętności interpersonalne: łatwość komunikacji,
 • umiejętność współpracy, umiejętność negocjacji,
 • odporność na stres, kultura pracy i kultura osobista, cierpliwość,
 • umiejętne organizowanie własnej pracy, kreatywność,
 • dobre zarządzanie informacją,
 • znajomość metod kontroli, procedur kontroli i pobierania próbek, 
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, umiejętność formułowania myśli na piśmie i redagowania dokumentów,
 • biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet) oraz obsługa urządzeń biurowych.

 

Kandydaci na stanowisko wymienione w ogłoszeniu proszeni są o przesłanie:

1.       podania o przyjęcie na stanowisko objęte ogłoszeniem (list motywacyjny);

2.       CV (curriculum vitae)  - imię i nazwisko,  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji – dane kontaktowe), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

3. zgody na przetwarzanie danych osobowych (oraz w przypadku załączenia do CV zdjęcia, również zgody na przetwarzanie wizerunku) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.)٭, wg załączonych wzorów, po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko młodszego asystenta/asystenta w Oddziale Epidemiologii” 

lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@psse.bialystok.pl


do dnia 22 września 2021 r.


Uciążliwości związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: praca przy komputerze, narażenie na stres

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie. Pracodawca zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85/73 25 236 wew.128, 85/72 22 032.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku z siedzibą przy ul. Warszawskiej 57A, 15-062 Białystok, tel. centrala: (85) 73 25 236, adres e-mail: sekretariat@psse.bialystok.pl, strona internetowa: www.psse.bialystok.pl.
2. Inspektor ochrony danych: pon-pt 7:25-15:00,  tel.: 85 7222 036, e-mail: iod@psse.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, że Pani/Pana prawa zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w zakresie danych wynikających z art. 22 Kodeksu pracy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą poddane profilowaniu.


Załączniki:

1.      Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą przetwarzanie danych osobowych.

2.      Klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

Waldemar Kulesza

Załączniki

  klauzula informacyj...ekrutacja.pdf 361,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgoda na przetwarza...do pracy.docx 13,05 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się