2018-10-09

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko

Głównego Specjalisty do spraw Systemu Jakości Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej

w wymiarze min 1/2 etatu czasu pracy w ramach umowy o pracę na czas określony

 

Zakres zadań na zajmowanym stanowisku:

1) realizowanie zadań z zakresu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w działalności inspekcyjnej, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020;

2) rozpowszechnianie dokumentacji kontrolnej zatwierdzonej przez Głównego Inspektora Sanitarnego i dokumentacji systemu jakości PIS woj. podlaskiego;

3) planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością;

4) zarządzanie programem auditów wewnętrznych;

5) przygotowywanie przeglądów systemu zarządzania Powiatowej Stacji;

6) koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą w Powiatowej Stacji oraz opracowywanie i aktualizacja procedur w tym zakresie;

7) udział w realizacji zadań z zakresu sprawozdawczości budżetowej w układzie  zadaniowym.

       

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1. Wykształcenie wyższe,

2. Staż pracy 5 lat,

3. Szkolenie z zakresu systemu jakości dla jednostek kontrolujących wg normy PN-EN ISO/IEC 17020 lub auditora wg. ISO 9001,

4. Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

5. Znajomość standardów kontroli zarządczej.

 

       

Wskazane kompetencje i umiejętności:

- gotowość do nauki i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- sumienność, obowiązkowość, postawa etyczna,

- umiejętności interpersonalne: łatwość komunikacji,

- umiejętność współpracy,

- odporność na stres, kultura pracy i kultura osobista, cierpliwość,

- umiejętne organizowanie pracy własnej,

- dobre zarządzanie informacją,

- umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, umiejętność formułowania myśli na piśmie i redagowania dokumentów,

- biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet) oraz obsługa urządzeń biurowych.

 

 

Kandydaci na stanowisko wymienione w ogłoszeniu proszeni są o przesłanie:

  1. podania o przyjęcie na stanowisko objęte ogłoszeniem (list motywacyjny);
  2. kserokopii dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych  wymaganych do zajmowania stanowiska;
  3. CV (curriculum vitae)  - imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji – dane kontaktowe), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), * wg załączonego wzoru; po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych ( w załączeniu)
  5. kserokopii świadectw pracy z okresów poprzedniego zatrudnienia -  na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne miejsce pracy  Samodzielne Stanowisko Pracy  Głównego Specjalisty do spraw Jakości, Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej”lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@psse.bialystok.pl

 

do dnia  23 października 2018 r.

 

Uciążliwości związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: praca przy komputerze, praca w terenie, narażenie na stres.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (85)73-25-236 wew. 128 lub (85)72-22-032.

 

Załączniki:

Wzór klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

  klauzula informacyj...krutacja.docx 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie na stan...adzoru....pdf 736,5 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się