2021-03-19

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Białymstoku

 

·         Data publikacji strony internetowej : 01.10.2018

·         Data ostatniej istotnej aktualizacji : 19.03.2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą :

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne :

·         Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,

·         Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

 

Wyłączenia :

·         dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

·         mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

·         pliki wytworzone przez inne podmioty niż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

·         treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·         Deklarację sporządzono dnia: 23.10.2020

·         Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 25.10.2020

·         Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe :

 

·         Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Zawadzka oraz Piotr Czuba

·         E-mail: koordynator.dostepnosci@psse.bialystok.pl

·         Telefon: 85 73 25 23

 

Każdy ma prawo:

·         zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

·         dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·         wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·         wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania :

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·         Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

·         Adres: ul. Warszawska 57A
15-062 Białystok

·         E-mail: skargi@psse.bialystok.pl

·         Telefon:  85 73 25 23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

·         Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

·         Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

·         Telefon organu odwoławczego: 800 676 676.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku mieści się w budynku na ul. Warszawskiej 57A, 15-062 Białystok.

 

·         Budynek trzykondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak windy).

·         Budynek ma jedno wejście od strony ul. Warszawskiej.

·         Do budynku wchodzi się po schodach (brak pochylni oraz windy).

·         Przed budynkiem jest parking, wspólny ze sąsiadującym blokiem Spółdzielni Mieszkaniowej.

·         W budynkach i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych, brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

·         Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa następuje na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się